Om självkänsla och självförtroende

 

Svenska Akademiens Ordboks (22) definition:

Självkänsla = känsla som gäller den kännande själv (egenskaper eller tillstånd och dylikt), medvetande om det egna jaget, självkännedom, känsla av eller uppfattning om den egna personens värde eller värdighet.

Självförtroende = förtroende till sig själv, självförtröstan, självtillit

Självförtroende kan också beskrivas som tilltron till den egna prestationsförmågan. Alltså tro på sin förmåga att kunna göra något.

Självkänsla handlar om den en är, ett inåtfokus, medan självförtroende handlar om det en gör, ett utåtfokus.

Vilken självbild en har är viktigt. Självbilden kan sägas sammanfatta den helhetsbild som någon har av sig själv. För att må bra, nå sina mål och få ut det en vill av livet är det viktigt att ha en så sann självbild som möjligt. Det vill säga att känna sitt sanna jag, vara medveten om vad en sänder ut till omgivningen och att förstå varför en får tillbaka det bemötande en får.
Med en god självkänsla och en känsla av värde vågar personen möta och granska sig själv. Ser sina styrkor och bra egenskaper, men  också vad hen behöver utveckla.

En person kan ha hög självkänsla och lågt självförtroende och tvärtom. Självförtroendet varierar från situation till situation medan självkänslan är mer konstant. T ex kan jag ha bra självförtroende i matte, men inte i engelska. Det är kopplat till det jag gör, vilket kan se olika ut. Medan självkänslan är mer den samma oavsett om jag gör bra ifrån mig eller inte.  Det är hur jag ser på mig själv och den jag är.  Om jag misslyckas på ett prov betyder inte det att jag är misslyckad. Jag är inte vad jag gör, vilket en person med god självkänsla vet och känner.

En kombination som särskilt kan ge negativa konsekvenser för individen är om hen har låg självkänsla och högt självförtroende. Personen kan då använda sitt självförtroende och tilltron till sin prestationsförmåga inom ett visst område för att få bekräftelse. Risken ökar då att personen gör saker som hen inte mår bra av för att uppleva känslan av att synas, bli bekräftad och att känna sig viktig. Andra förväxlar personens självförtroende och kanske kaxighet, med en god självkänsla och tror att personen kan ta vad som helst och sårar därmed hen.

Det går att höja både självkänsla och självförtroende. Med god självkänsla följer mod att testa nya saker utan rädsla för att misslyckas. Att våga prata med nya människor. Personen vet att hen inte är sämre som människa för att hen misslyckas med en specifik handling. Istället vågar hen försöka igen för att kunna utvecklas. På så sätt upptäcker personen att hen kan så mycket mer och stärker därigenom sitt självförtroende. Samtidigt kan personen acceptera att hen inte är bra på vissa saker och varken kan eller behöver vara bra på allt.

Grunden till självkänslan läggs under barndomen genom den bekräftelse och trygghet barnet får från omgivningen. Men en låg självkänsla kan höjas genom att arbeta med sig själv och framförallt bryta det tankemönster en har om sig själv. Likaså kan en god självkänsla påverkas till en sämre sådan om personen utsätts för mobbing och kränkningar under en tid.

Tyvärr är ohälsan och stressnivån hög hos många unga idag, framförallt hos unga tjejer, Det är ofta kopplat till alla de budskap som unga matas med dagligen om att inte duga som en är. De lever under press att se ut på ett visst sätt, att vara duktig i skolan, vara en god vän och bra partner och dotter. Det är många förväntningar som ska levas upp till, vilket i längden blir omöjligt. För att klara av all denna press krävs det en god självkänsla. Att välja bort en del förväntningar och istället våga fråga sig själv vad en själv vill. Och tycka om sig själv oavsett.

Effekter av god självkänsla

Att ha en hög självkänsla skapar goda förutsättningar för ett gott liv. Med en hög självkänsla ökar chanserna till en god psykisk och fysisk hälsa, bra relationer till andra och sig själv och bättre klara av livets upp och nedgångar. Livet går inte att kontrollera och det händer svåra saker och tuffa känslor uppstår, men om en har en bra självkänsla går det lättare att hantera dessa situationer och känslor.
Så som en person ser på sig själv blir hen ofta bemött av omvärlden. En som ser sitt värde och vet vad hen förtjänar har också lättare att välja bort sådant och sådana personer som inte behandlar en väl. En person som har en god självkänsla vågar leva sitt eget liv utan att hela tiden bry sig om vad andra tycker och tänker. Hen vågar säga ja respektive nej utifrån sina egna behov.

Genom att känna sig själv, sitt värde och ha en god självkänsla ökar förutsättningarna för att en ska göra bra livsval och stå upp för sig själv i den mån det går. Behovet av att trycka ner och mobba andra, för att själv känna sig bra, minskar.

Att ha en bra självkänsla är det viktigaste för att må bra psykiskt och fysiskt.