OM OSS

 

Om metodutvecklaren och utbildaren Johanna Salama

Johanna Salama har en bakgrund som socionom med flera vidareutbildningar inom bland annat ledarskap, som lösningsfokuserad handledare och medveten andningsinstruktör. Med över 20 års erfarenhet av att arbeta förebyggande och stärkande med ungdomar har Johanna tagit fram metoder som hon föreläser, utbildar och handleder yrkesverksamma inom.

Hon är en social entreprenör och motivationstalare som gett ut boken Måndagsutmaningar, tagit fram självhjälpsappen Digitala Zoner, flera metodmaterial, grundat den hedersförebyggande organisationen FreeZone samt startat United Sisters Malmö Fryshuset.

Johanna har fått flera utmärkelser för sitt arbete såsom Anna Lindhs minnesfond stipendium och valts ut till en av Reach for changes sociala entreprenörer.
Ta gärna del av vilka fler områden och uppdrag Johanna gärna utför, pratar om, utbildar och föreläser inom.

 

Om Free You

Free You är en manualbaserad metod och programmet på 10 träffar innehåller lösningsfokuserad samtalsmetodik ihop med värderingsövningar, andnings- och avslappningsövningar samt föreläsningar om självkänsla, stress och att bryta tankemönster. Förändringsarbetet, ihop med ungdomarnas individuella målbilder, utgår från ett självskattningsformulär som innehåller skalfrågor där de skattar sin egen psykiska och fysiska hälsa och livssituation. Skattningsskalorna används för de unga både vid start och avslut för att visa på de resultat som deras insats och arbete med Free You gett.

Under träffarna arbetar de med två utvalda skalor. Dessa skalor berör de livsområden som de själva väljer att höja. De ges kunskap och förståelse kring hur självkänslan påverkar dem, deras relation till andra och livet. De får en förståelse för vad som skapar stress, hur det påverkar dem samt redskap att hantera den. Deltagarna lär känna sig själv bättre, stärks, blir medvetna om sina styrkor och resurser och sänker sin stress. Det är det friska, salutugena och det som fungerar som står i fokus för att det i sin tur får växa.

Metoden är förebyggande och främjande och inte behandlande.

Resultat av att delta i Free You programmet

Resultaten av grupperna följs upp genom noggrant framtagna självskattninsgformulär och utvärderingar. Resultaten visar på att ungdomarna blir stärkta och deras psykiska och fysiska hälsa ökar. Detta genom att de får redskap för att bättre hantera sina liv och sänka sin stress, öka sin självkänsla och stärka sitt självförtroende.


Deltagarna uttrycker att Free You har förändrat deras liv. De har blivit lugnare, gladare och de känner sig värdefulla så som de är. De upplever att de fått redskap att hantera sin stress och att de har nått sina mål med Free You. Förändringarna har lett till att de vågar säga vad de tycker och tänker och ta mer plats i t ex klassrummet och i kompisgrupper. Lärare, klasskamrater och familjemedlemmar bekräftar resultaten hos deltagarna med en ökad prestation i skolan, gladare humör, mindre bråk hemma, att de vågar stå upp för sig själva oftare och göra aktiva nya val och prova nya aktiviteter.

Ungdomarna har främst valt att arbeta med områden som berör det egna värdet och stress.

Ungas behov av Free You kopplat till god självkänsla och psykisk hälsa

Att ha en låg självkänsla ökar utsattheten och ger dåliga förutsättningar för att hantera livet och dess utmaningar. Det skapar en oförmåga att leva livet fullt ut.

Majoriteten av de som kämpar med sin psykiska ohälsa har en låg självkänsla och ser inte sitt eget värde. De ser sig själva som värdelösa, fula, äckliga och tar på sig skulden över sitt mående och eventuella utsatthet. Den låga självkänslan kan också hindra ungdomen från att söka hjälp då hen anser att hen inte förtjänar att må bra och få hjälp.


Forskning och barnens vittnesbörd till Bris visar att Sverige har misslyckats med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Skolan behöver bättre kunskap om hur de kan främja barns psykiska hälsa. Riskerna för självmordsförsök ökar markant för de unga som haft svårt att klara skolan. Att hantera ätstörningar, utanförskap, panikångest, stress och oro etc samtidigt som de ska klara av studierna blir för mycket. De saknar redskap och stöd för att klara av situationen och uttrycker själva att de tappar kontrollen. Denna cirkel är svår att bryta på egen hand.

Den psykiska ohälsa påverkar studieresultaten. Stressen som de unga känner från skolan och den nya betygsättningen ökar i sin tur den psykiska ohälsan. Mer än sex av tio flickor i de högre årskurserna upplever sig stressade av skolarbetet. 
Ungas psykiska ohälsa och skolan har ett nära samband som många gånger leder till en negativ spiral för de med redan psykisk ohälsa.

De flesta barn och unga som vänder sig till Bris för sin psykiska ohälsa har gemensamt att de vill ha svar på frågorna: Vad är det med mig och varför mår jag så här? Hur ska jag göra för att må bättre?

De behöver redskap för att hantera sitt liv med de utmaningar som infaller, men även i det samhälle och den vardag unga lever i idag. De behöver stöd i att höja sin självkänsla och hantera den stressfyllda situation som de befinner sig i, vilket de ges med hjälp av Free You.